2 Tā dēng jī de shíhou nián èr shí suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng shí liù nián . bù xiàng tā zǔ Dàwèi xíng Yēhéhuá tā shén yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì ,