16 Lí qì Yēhéhuá tāmen shén de yīqiè jièmìng , wèi zìjǐ zhù le liǎng gè niúdú de xiàng , lì le yà shĕ là , jìngbaì tiān shàng de wàn xiàng , shìfèng bā lì ,