20 Yēhéhuá jiù yànqì Yǐsèliè quán zú , shǐ tāmen shòu kǔ , bǎ tāmen jiāo zaì qiǎngduó tāmende rén shǒu zhōng , yǐzhì gǎn chū tāmen líkāi zìjǐ miànqián ,