24 Yàshù wáng cóng Bābǐlún , gǔ tā , yà wǎ , Hāmǎ , hé xī fǎ wǎ yīn qiāyí rén lái , ānzhì zaì sǎ Mǎlìyà de chéngyì , daìtì Yǐsèliè rén . tāmen jiù dé le sǎ Mǎlìyà , zhù zaì qízhōng .