26 Yǒu rén gàosu Yàshù wáng shuō , nǐ suǒ qiāyí ānzhì zaì sǎ Mǎlìyà gè chéng de nàxiē mín , bù zhīdào nà dì zhī shén de guīju , suǒyǐ nà shén jiào shīzi jìnrù tāmen zhōngjiān , yǎo sǐ tāmen .