27 Yàshù wáng jiù fēnfu shuō , jiào suǒ lǔ lái de jìsī huí qù yī gè , shǐ tā zhù zaì nàli , jiāng nà dì zhī shén de guīju zhǐjiào nàxiē mín .