6 Héxìyà dì jiǔ nián Yàshù wáng gōng qǔ le sǎ Mǎlìyà , jiāng Yǐsèliè rén lǔ dào Yàshù , bǎ tāmen ānzhì zaì hā xī yǔ gē sǎn de hā bó hé biān , bìng Mǎdaì rén de chéngyì .