7 Zhè shì yīn Yǐsèliè rén dé zuì nà lǐng tāmen chū Āijí dì , tuōlí Āijí wáng fǎlǎo shǒu de Yēhéhuá tāmende shén , qù jìngwèi bié shén ,