16 Nàshí , Yóudà wáng Xīxījiā jiāng Yēhéhuá diàn mén shàng de jīnzi , hé tā zìjǐ bāo zaì zhù shàng de jīnzi , dōu guā xià lái , gĕi le Yàshù wáng .