18 Tāmen hūjiào wáng de shíhou , jiù yǒu Xīlèjiā de érzi jiāzǎi Yǐlìyàjìng , bìng shū jì shĕ bǎi nà hé Yàsà de érzi shǐ guān yuē yà , chūlai jiàn tāmen .