27 Là bǎi shā jī shuō , wǒ zhǔ chāiqiǎn wǒ lái , qǐ shì dān duì nǐ hé nǐde zhǔ shuō zhèxie huà ma . bù yĕ shì duì zhèxie zuò zaì chéng shàng , yào yǔ nǐmen yītóng chī zìjǐ fèn , hē zìjǐ niào de rén shuō ma .