We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
30 Yĕ búyào tīng Xīxījiā shǐ nǐmen yǐkào Yēhéhuá , shuō Yēhéhuá bìyào zhĕngjiù wǒmen , zhè chéng bì bù jiāo zaì Yàshù wáng de shǒu zhōng .