12 Wǒ lièzǔ suǒ huǐmiè de , jiù shì gē sǎn , Hālán , lì sè , hé shǔ Tílā sǎ de Yīdiàn rén , zhèxie guó de shén hé céng zhĕngjiù zhèxie guó ne .