18 Jiāng liè guó de shénxiàng dōu rēng zaì huǒ lǐ . yīnwei tā bĕn bù shì shén , nǎi shì rén shǒu suǒ zào de , shì mùtou shítou de , suǒyǐ mièjué tā .