19 Yēhéhuá wǒmen de shén a , xiànzaì qiú nǐ jiù wǒmen tuōlí Yàshù wáng de shǒu , shǐ tiān xià wàn guó dōu zhīdào wéidú nǐ Yēhéhuá shì shén .