2 Shǐ jiāzǎi Yǐlìyàjìng hé shū jì shĕ bǎi nà , bìng jìsī zhōng de zhǎnglǎo , dōu pī shàng mā bù , qù jiàn yà mó sī de érzi xiānzhī Yǐsaìyà ,