25 Yēhéhuá shuō , wǒ zǎo xiān suǒ zuò de , gǔ shí suǒ lì de , jiù shì xiànzaì jiè nǐ shǐ jiāngù chéng huāng feì , biàn wèi luàn duī , zhè shì nǐ qǐ méiyǒu tīngjian ma .