28 Yīn nǐ xiàng wǒ fā liè nù , yòu yīn nǐ kuángào de huà dádào wǒ ĕr zhōng, wǒ jiù yào yòng gōuzǐ gōu shàng nǐde bízi , bǎ jiaóhuán fàng zaì nǐ kǒu lǐ , shǐ nǐ cóng nǐ lái de lù zhuǎn huí qù .