29 Yǐsèliè rén nǎ , wǒ cì nǐmen yī gè zhèngjù , nǐmen jīnnián yào chī zì shēng de , míngnián yĕ yào chī zì zhǎng de . zhìyú hòu nián , nǐmen yào gēngzhòng shōugē , zāi zhí pútaóyuán , chī qízhōng de guǒzi .