3 Duì tā shuō , Xīxījiā rúcǐ shuō , jīnrì shì jí nán , zé fá , língrǔ de rìzi , jiù rú fùrén jiāngyào shēngchǎn yīnghái , què méiyǒu lìliang shēngchǎn .