We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
33 Tā cóng nǎ tiaó lù lái , bì cóng nà tiaó lù huí qù , bì bùdé lái dào zhè chéng . zhè shì Yēhéhuá shuō de .