35 Dāng yè , Yēhéhuá de shǐzhĕ chū qù , zaì Yàshù yíng zhōng shā le shí bā wàn wǔ qiā rén . qīngzǎo yǒu rén qǐlai , yī kàn , dōu shì sǐ shī le .