37 Yī rì zaì tāde shén ní sī luò miào lǐ kòu baì , tā érzi yà dé mǐ lè hé shā lì sè yòng dāo shā le tā , jiù taó dào yà là xī dì . tā érzi Yǐsāhādùnjiēxù tā zuò wáng .