7 Wǒ bì jīng dòng ( yuánwén zuò shǐ líng jìnrù ) tāde xīn , tā yào tīngjian fēngshēng jiù guī huí bĕn dì . wǒ bì shǐ tā zaì nàli dǎo zaì dāo xià .