12 Yǐlìshā kànjian , jiù hūjiào shuō , wǒ fù a . wǒ fù a . Yǐsèliè de zhàn chē mǎ bīng a . yǐhòu bù zaìjiàn tā le . yúshì Yǐlìshā bǎ zìjǐ de yīfu sī wèi liǎng piān .