16 Duì tā shuō , púrén men zhèlǐ yǒu wǔ shí gè zhuàngshì , qiú nǐ róng tāmen qù xúnzhǎo nǐ shīfu , huòzhĕ Yēhéhuá de líng jiāng tā tí qǐlai , tóu zaì mǒu shān mǒu gǔ . Yǐlìshā shuō , nǐmen bù bì dǎfa rén qù .