17 Tāmen zaì sān cuīcù tā , tā nányǐ tuīcí , jiù shuō , nǐmen dǎfa rén qù bā . tāmen biàn dǎfa wǔ shí rén qù , xúnzhǎo le sān tiān , yĕ méiyǒu zhǎo zhe .