15 Yǐsaìyà shuō , tāmen zaì nǐ jiā lǐ kànjian le shénme . Xīxījiā shuō , fán wǒ jiā zhōng suǒyǒude , tāmen dōu kànjian le . wǒ cáibǎo zhōng méiyǒu yíyàng bù gĕi tāmen kàn de .