11 Yīn Yóudà wáng Mǎnáxī xíng zhèxie kĕ zēng de è shì bǐ xiānqián Yàmólìrén suǒ xíng de gèng shén , shǐ Yóudà rén baì tāde ǒuxiàng , xiàn zaì zuì lǐ .