We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Yīn Yóudà wáng Mǎnáxī xíng zhèxie kĕ zēng de è shì bǐ xiānqián Yàmólìrén suǒ xíng de gèng shén , shǐ Yóudà rén baì tāde ǒuxiàng , xiàn zaì zuì lǐ .