13 Wǒ bì yòng liáng sǎ Mǎlìyà de zhún shéng hé yà hā jiā de xiàn tuó là zaì Yēlùsǎlĕng shàng , bì cā jìng Yēlùsǎlĕng , rú rén cā pán , jiāng pán dào kòu .