16 Mǎnáxī xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , shǐ Yóudà rén xiàn zaì zuì lǐ , yòu liú xǔduō wúgū rén de xuè , chōngmǎn le Yēlùsǎlĕng , cóng zhèbiān zhídào nàbiān .