19 Yàmén dēng jī de shíhou nián èr shí èr suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng Ěr nián . tā mǔqin míng jiào mǐ shū lì mì , shì yuē tí bā rén hā lǔ sī de nǚér .