3 Chóngxīn jiànzhù tā fù Xīxījiā suǒ huǐhuaì de qiū tán , yòu wèi bā lì zhú tán , zuò yà shĕ là xiàng , xiàofǎ Yǐsèliè wáng yà hā suǒ xíng de , qiĕ jìngbaì shìfèng tiān shàng de wàn xiàng .