8 Yǐsèliè rén ruò jǐn shǒu zūnxíng wǒ yīqiè suǒ fēnfu tāmende , hé wǒ púrén Móxī suǒ fēnfu tāmende yīqiè lǜfǎ , wǒ jiù bú zaì shǐ tāmen nuó yí líkāi wǒ suǒ cìgĕi tāmen lièzǔ zhī dì .