4 Nǐ qù jiàn Dàjìsī Xīlèjiā , shǐ tā jiāng fèng dào Yēhéhuá diàn de yínzi , jiù shì shǒu mén de cóng mín zhōng shōujù de yínzi , shǔ suàn shǔ suàn ,