8 Dàjìsī Xīlèjiā duì shū jì shā pān shuō , wǒ zaì Yēhéhuá diàn lǐ dé le lǜfǎ shū . Xīlèjiā jiāng shū dìgĕi shā pān , shā pān jiù kàn le .