15 Tā jiāng Bótèlì de tán , jiù shì jiào Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ , ní bā de érzi Yéluóbōān suǒ zhú de nà tán , dōu chāihuǐ fùnshāo , dá suì chéng huī , bìng fùnshāo le yà shĕ là .