17 Yuēxīyà wèn shuō , wǒ suǒ kànjian de shì shénme bēi . nà chéng lǐ de rén huídá shuō , xiānqián yǒu shén rén cóng Yóudà lái , yùxiān shuō wáng xiànzaì xiàng Bótèlì tán suǒ xíng de shì , zhè jiù shì tāde mù bēi .