22 Zì cóng shì shī zhìlǐ Yǐsèliè rén hé Yǐsèliè wáng , Yóudà wáng de shíhou , zhídào rújīn , shízaì méiyǒu shǒu guō zhèyàng de Yúyuèjié .