30 Tāde chénpú yòng chē jiāng tāde shī shǒu cóng Mǐjíduō sòng dào Yēlùsǎlĕng , zàng zaì tā zìjǐ de fùnmù lǐ . guó mín gāo Yuēxīyà de érzi yuē hā sī jiēxù tā fùqin zuò wáng .