36 Yuē yǎ jìng dēng jī de shíhou nián èr shí wǔ suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng shí yī nián . tā mǔqin míng jiào xī bù dà , shì lǔ mǎ rén Pídàyǎ de nǚér .