6 Yòu cóng Yēhéhuá diàn lǐ jiāng yà shĕ là bān dào Yēlùsǎlĕng waì Jílúnxī biān fùnshāo , dá suì chéng huī , jiāng huī sǎ zaì píng mín de fùn shàng .