8 Bìngqiĕ cóng Yóudà de chéngyì daì zhòng jìsī lái , wūhuì jìsī shāoxiāng de qiū tán , cóng Jiābā zhídào Bièshìbā , yòu chāihuǐ chéng mén páng de qiū tán , zhè qiū tán zaì yì zǎi Yuēshūyà mén qián , jìn chéng mén de zuǒbiān .