18 Xī dǐ jiā dēng jī de shíhou nián èr shí yī suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng shí yī nián . tā mǔqin míng jiào hā mù tā , shì Lìná rén Yēlìmǐ de nǚér .