19 Yòu cóng chéng zhōng ná zhù yī gè guǎnlǐ bīng dīng de guān ( huò zuò taì jiān ) , bìng zaì chéng lǐ suǒ yù cháng jiàn wáng miàn de wǔ gèrén hé jiǎn diǎn guó mín jūnzhǎng de shū jì , yǐjí chéng lǐ yùjiàn de guó mín liù shí gèrén .