22 Zhìyú Yóudà guó shèngxia de mín , jiù shì Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ suǒ shèngxia de , Bābǐlún wáng lì le shā pān de sūnzi , yà xī gān de érziJīdàlì zuò tāmende shĕng zhǎng .