24 Jī dà lì xiàng tāmen hé shǔ tāmende rén qǐshì shuō , nǐmen bù bì jùpà Jiālèdǐ chénpú , zhǐguǎn zhù zaì zhè dì fúshì Bābǐlún wáng , jiù kĕyǐ dé fú .