21 Móyē zhòngrén tīngjian zhè sān wáng shàng lái yào yǔ tāmen zhēng zhàn , fán néng dǐng kuī guàn jiǎ de , wúlùn lǎo shǎo , jǐn dōu jùjí zhàn zaì biānjiè shàng .