4 Móyē wáng Mǐshā mù yǎng xǔduō yáng , mĕi nián jiāng shí wàn yánggāo de maó hé shí wàn gōng miányáng de maó gĕi Yǐsèliè wáng jìn gòng .