30 Háizi de mǔqin shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá , yòu gǎn zaì nǐ miànqián qǐshì , wǒ bì bù líkāi nǐ . yúshì Yǐlìshā qǐshēn , suí zhe tā qù le .